Browse English - Nooni


y


yam, kind ofjimenkeguumn
yam, whitekeŋkfu1n
yawnyayasev
yearkelumn
year, lastlum bee seenadj
year, nextlum too seenid
years pastbilum ŋkuuŋn
yellow, describingbuuuŋideo
yellow-redluyluyluyideo
yesʼɛɛex
yesterdayfoguuadv
youben1prowo2proyene1proyene3proyópro
you and hebenɛ wenpro
you and he/sheben ɛ wenpro
you and him/herben ɛ wvúpro
you and Ibee wopro
you and themben ɛ bópro
you and theyben ɛ bowenpro
younger peoplekeghann
youngestwan wvu ɛjimn
yourbuw5probuw6prodinɛn1prodinɛn2prodiuw3proɛyo1proɛyo2profiuwprokenɛnprokuw1promonɛnpromuwpromvunɛnpromwuwprowene1prowene2prowo1prowo3proyene1proyene3proyo1proyo2proyo3proyonɛnpro
your motherbwoon
yourselfkebɛɛ2pro
youthkeghann